Thôi nôi Trần Minh Hoàng lần thứ 60

Chúc mừng Minh Hoàng và cả nhóm chúng ta bắt đầu bước vào hàng Sáu

Mong rằng ngày tháng rong chơi vẫn còn tiếp nối