Chia vui với Trần Minh Hoàng thêm rể quý

Chia vui với vợ chồng Hoàng được thêm rể quý và chúc hai cháu

Trăm năm hạnh phúc