Chia vui với Bạch Nga và Sơn ngồi ghế sui gia

Chúc mừng Bạch Nga và Sơn có rể quý và thương chúc hai cháu Khánh & Tố thật nhiều hạnh phúc

Sinh A