Chia vui với Dung & Nghĩa ngồi ghế sui gia

Thương chúc hai cháu Lâm & Dung Trăm Năm Hạnh Phúc