Quỹ Lớp Sinh A

Quỹ năm 2011

_Tiền còn lại từ buổi họp lớp tháng 7/2011: 1.000.000, đồng

_ Chi các khoản: + Mua tràng hoa đám tang ( má của Việt <Chi>): 250.000,

+ Mua tràng hoa đám tang ( ba của Việt <Chi> ): 400.000,

+ Mua quà thăm bịnh ( Như ) : 350.000,

_ Chi tổng cộng : 1.000.000,

_ Tồn quĩ : 0 đồng

***

Quỹ năm 2012 : Có 2 quỹ

Quỹ điếu tế : Quỹ được thành lập do các bạn Sinh A và một số thân hữu sinh A phúng viếng tang lễ của thân phụ Trần Đức Diên. Gia đình Diên nhận phúng viếng làm từ thiện do đó toàn bộ tiền phúng viếng của Sinh A và thân hữu được chuyển thành quỹ điếu tế của lớp Sinh A. Các bạn có thông tin gì về tang sự của thân nhân các bạn trong lớp xin vui lòng gọi về các bạn trong ban liên lạc để lớp mình điếu tế kịp thời ( nếu ở xa chúng ta sẽ gửi điện hoa )

_ Thu đợt 1: 3.850.000

_ Thu đợt 2 : 1.100.000,

Tổng cộng : 4.950.000, đồng

- Mua tràng hoa đám tang ( ba Đức Diên) = 500.000

- Mua điện hoa đám tang ( ba Quốc Tuấn) = 660.000

+ Chi tổng cộng = 1.160.000

+ Quỹ tồn = 3.790.000 đồng

Quỹ lớp 2012:

1 - Danh sách tham dự họp lớp 2012

H Hùng , K Hoàng , T Thủy , Hương Xuân , Nguyệt Hồng , N Môn , T Liêm , T Dũng , D Hoàn ,

M Hoàng , V Quí , B Nga , Đ Phúc , Loan , Long , N Thông , Mỹ Dung , Khanh ( em trai MD ) ,

V Hùng , Thông ( ban T Dũng )+ vợ và 2 con trai , Bạch+ vợ , H Phượng+ Châu , T Tâm+ H Thượng ,

V Mỹ+ H Phong , Bính+ Xuyến+ con Gái , T Đức+ con gái , Tiến+ Ái Lâm , Nghĩa+ Dung ,

Đức+ Hoàng+ 2 con trai , Thạch+ Như

Tổng cộng có 46 người tham dự, số tiền thu được là: 13.400.000,

2 - Tổng chi phí cho bữa tiệc họp lớp 2012:

+ Chi phí tiệc tổng cộng: 12.375.000

+ Chi phi làm quà lưu niệm: 1.500.000

+ Tổng cộng: 13.875.500

+ Thiếu : 475.000 ( trích trả từ quỹ hỗ trợ, xem bên dưới )

3 - Quỹ lớp 2012:

Danh sách các bạn đã đóng góp vào quỹ lớp: Liêm, Môn, H Phượng, Bính, Phất, Việt Mỹ, Bạch Nga, Đức Diên, Thanh Tâm, Thanh Thủy, Hương Xuân, Thạch & Như, Mỹ Lan & Khương, Hữu Tiến & Ái Lâm , Kim Hoàng .

1.000.000 x 13 người = 13.000.000

500.000 x 2 người = 1.000.000

Tổng cộng = 14.000.000

Phụ chi họp lớp 2012 = - 475.000

Quỹ lớp tồn : = 13.525.000 đồng

Quỹ năm 2012

Quỹ lớp tồn 8/8/2012 : 13.525.000,đ

Quỹ điếu tế tồn 8/8/2012: 3.790.000,đ

Quỹ năm 2013

+ Thu : không có thu

+ Chi quỹ lớp :

_ Café ( Nhân dịp : 1.025.000,đ

Hương Xuân về VN )

+ Chi quỹ điếu tế

_ Đám tang : 500.000,đ

( Má anh Diệu Hoàn )

_ Đám tang : 400.000,đ

( Ba anh Thượng )

Như vậy,

- Quỹ lớp còn lại : 13.525.000,đ – 1.025.000,đ = 12.500.000,đ

- Quỹ điếu tế còn lại : 3.790.000,đ - 900.000,đ = 2.890.000,đ

TỒN QUỸ NĂM 2013

+ Quỹ lớp : 12.500.000,đ

+ Quỹ điếu tế : 2.890.000,đ

Quỹ năm 2014

+ Thu 29/3/2014 : 5.400.000,đ

( Họp lớp nhân dịp có bạn LD Khải về VN

Tại quán Con cò )

-Chi tiết phần thu :

DKhải: 2.000.000,đ

VMỹ: 500.000,đ

MLan: 500.000,đ;

TLiêm: 200.000,đ

Hoàng+Nhiệm: 400.000,đ

TThủy: 200.000,đ

BNga: 100.000,đ;

Đức+Thu: 200.000,đ

Môn: 200.000,đ

T Dũng: 100.000,đ

T Tâm: 200.000,đ;

Bính: 200.000,đ;

Thạch: 200.000,đ;

H.Phượng+Châu: 400.000,đ

+ Tồn quỹ lớp 2013 : 12.500.000,đ

+ Thu thêm : 5.4000.000,đ

+ Tồn tổng cộng : 17.900.000,đ

+ Chi quỹ lớp

-Tiệc ngày 29/3 : 4.300.000,đ

(Họp mặt với Lê Duy Khải)

+ Chi quỹ điếu tế

-Đám tang : 500.000,đ

( Ba vợ anh D Hoàn )

-Đám tang : 500.000,đ

( Ba anh Bính )

-Đám tang : 400.000,đ

( Mua trái cây p điếu bạn H Hùng )

+ Tồn quỹ lớp ( 17.900.000 - 4.300.000 ) : 13.600.000,đ

+ Tồn quỹ điếu tế ( 2.890.000 - 1.400.000 ) : 1.490.000,đ

TỒN QUỸ CHO ĐẾN NGÀY 04/06/2015

+ Quỹ lớp : 13.600.000,đ ( Mười ba triệu sáu trăm ngàn đồng )

+ Quỹ điếu tế : 1.490.000,đ ( Một triệu bốn trăm chín chục ngàn đồng )

SG ngày 4/6/2015

Người lập phiếu,

Đỗ Hồng Phượng.

Quỹ điếu tế tồn: = 3.790.000 đồng

Quỹ điếu tế khi hết sẽ được hỗ trợ từ quỹ lớp.

SG 08/08/2012

Người phụ trách : Đỗ Hồng Phượng 0906201165