Hình ảnh và thông tin nơi họp lớp 2012

Cổng chính vào nhà hàng

Cồng chiêng

Nơi thi đấu "bắn bi"

Sảnh chính nơi họp mặt

Nhà thủy tạ

Nhà cổ ba gian, 64 cột

Bên trong gian nhà cổ

Liễu rũ