Trương Lệ Na

Được tin bạn Trương Lệ Na đă vĩnh viễn ra đi ngày 03 tháng 01 năm 2020 tại Hà Lan.

Xin Thành Kính Phân Ưu cùng tang quyến, nguyện xin hương linh chị được an nghỉ nơi cõi Vĩnh Hằng.

Lớp Sinh A.