Thân mẫu bạn Lê Đình Phúc

Được tin Thân mẫu của bạn Lê Đình Phúc đã từ trần năm 2018 tại Sài Gòn.

Xin Thành Kính Phân Ưu cùng bạn Lê Đình Phúc và tang quyến, nguyện xin hương linh Bác được an nghỉ nơi cõi Vĩnh Hằng.

Lớp Sinh A