Thân phụ bạn Trần Văn Việt

Được tin bác TRẦN VĂN KHẢI. Thân phụ bạn Trần Văn Việt đã tạ thế ngày 23 tháng 02 năm 2012. Hưởng thọ 90 tuổi.

Xin Thành Kính Phân Ưu cùng hai bạn Việt & Chi và tang quyến, nguyện xin hương linh Bác được an nghỉ nơi cõi Vĩnh Hằng.

Lớp Sinh A.