Thân phụ bạn Nguyễn Thị Lục Hà, Nhạc phụ bạn Nguyễn Ngọc Đức

Được tin thân phụ bạn Nguyễn Thị Lục Hà và là nhạc phụ bạn Nguyễn Ngọc Đức đã tạ thế ngày 07 tháng 12 năm 2013 tại Nha Trang Việt nam

Xin Thành Kính Phân Ưu cùng Lục Hà và Ngọc Đức cùng tang quyến, nguyện xin hương linh Bác được an nghỉ nơi cõi Vĩnh Hằng.

Lớp Sinh A

Thân mẫu bạn Phạm Thị Minh Tân