Thân Phụ bạn Chung Thị Kim Chi, Nhạc phụ bạn Trần Đức Diên

Được tin bác Chung Văn Quan. Thân phụ bạn Chung Thị Kim Chi, nhạc phụ bạn Trần Đức Diên đã tạ thế ngày 09 tháng 10 năm 2019. Hưởng thọ 91 tuổi.

Xin Thành Kính Phân Ưu cùng hai bạn Chi & Diên và tang quyến, nguyện xin hương linh Bác được an nghỉ nơi cõi Vĩnh Hằng.

Lớp Sinh A.