Thân mẫu bạn Phạm Thị Minh Tân

Được tin thân mẫu bạn Phạm Thị Minh Tân đã tạ thế ngày 13 tháng 11 năm 2012 tại San Jose USA

Xin Thành Kính Phân Ưu cùng Minh Tân và tang quyến, nguyện xin hương linh Bác được an nghỉ nơi cõi Vĩnh Hằng.

Lớp Sinh A