Ngày đó 4

Ngày đăng: 08:19:22 21-08-2011

Hình ảnh được gửi bởi Kim Định

Hàng đứng : _?_Kim Định_?_?_?_?_?_?_?_?_?_Hạnh Thục_?_Hứa Xuân Dương_?_Vinh Quý

Hàng ngồi : Ng Thị Tám - Mỹ Lê - Việt Mỹ - Ng Thị Nguyên - ? -? - Ng Thị Huệ - Ng Thị Nhỏ

Phó Thị Phương Thu - Đàm Thị Ánh Tuyết

Ngọc Nga _? _ Kim Định _ Nguyễn Thị Huệ (Australia ) _ Nguyễn Thị Nhỏ _ Ánh Trung

Hàng đối diện : _ ? _ Hứa Xuân Dương - Ng Thị Nhỏ - Trần Tấn Dũng - ? - ?

Kim Định học và thực tập Sinh Lý Sinh Hoá A, chi khoa Thủ Đức

Thơ ngây

Khói sương