Ngày đó 2

Ngày đăng: 08:15:02 21-08-2011

Hình ảnh được gửi bởi Diễm Mai và Minh Hoàng

Trang Nũi, Doãn Thị Kim Dung, Võ thị Diễm Mai, Lê Minh Ngọc Hương, Trần Phụng Sanh, Trúc Điệp