Ngày đó 1

Ngày đăng: 08:08:41 21-08-2011

Hình ảnh được gửi bởi Thanh Tâm và Thanh Liêm

Bích Mai - Trần Thị Liên - Thanh Thủy - Nguyễn thị Hoàng - Thanh Tâm - Hữu Thượng

Kim Hoàng - Ngô Văn Nhiệm - Kim Nguyên - Vinh Quý

1982

1982