Với Phạm Quốc Hưng

Vài hình ảnh với gia đình Phạm Quốc Hưng ( USA ) tại quán AN, Sài Gòn 12 - 7 -2012

Thạch - Hòa - Phạm Quốc Hưng - con trai Hưng