Video và hình ảnh với Kim Xuân , Duy Thành và Dương văn Nghiệp

Xem hình, slide show

.