Nguyễn Phương (USA) và các bạn ở VN - Xuân Lan (Paris) và các bạn ở USA

Nguyễn Phương ( đứng giữa ) cùng với các bạn nhân dịp về thăm quê hương

Thăm hỏi hàn huyên với những người bạn năm xưa giờ tóc đã bạc màu

***

Phạm Thị Xuân Lan ( Pháp ) gặp gỡ tại CaLi (USA) với Nguyễn Phương, vợ chồng Phạm Quốc Hưng

Vợ chồng Lâm Thành Chung, Vĩnh Thông.