Vài hình ảnh họp bạn tại nhà Xuân Lan - Paris

Oanh ( vợ Chung ) Lý Minh Tri - Nguyễn Duy Thành - Lâm Thành Chung