Song tấu Võ Đông Sơ và Bạch Thu Hà ..

Họp mặt bỏ túi Đức & Lục Hà và các bạn tại Sài Gòn 1-5-2018