Họp mặt Tân & Chí

Từ trái qua : anh Phước, anh Nghi, thầy Tòng ( Bộ môn Động Vật )...

Hàng đứng : Tân - Thông - Chí

Hai khách mời anh Phước , anh Duyên ( già nhưng vẫn hát sung nhe... )