Combined party cùng Trần Tấn Dũng và các bạn sinh A cùng các bạn khoa Lý-Hoá..Khoa Học SG

Trần Tấn Dũng ở Oregon mới về và tình cờ họp nhóm