Cafe Suối Đá với vợ chồng Hương Xuân

Buổi gặp gỡ các bạn với vợ chồng Hương Xuân ( Australia ) và cũng để chuẩn bị cho ngày họp lớp 2012