Họp mặt 2004

Ngày đăng: 21:04:52 08-07-2011

Họp mặt lớp Sinh A và các thân hữu tại nhà hàng của Thanh Tâm ngày thứ bảy 30 - 10 - 2004, Sài Gòn