Huỳnh Tiến Dũng

    • Ngày họp lớp Vậy là cũng được gần 50 người dự ngày họp lớp đầu tiên từ khi ra trường đến nay, dù có trễ thì cũng còn hơn không. Gần 50 con người, có người đã có cháu, có dâu, có rể, có người vẫn đi tìm một nửa của mình. Gần 50 mái đầu đã hai mùa mưa nắng, tóc không còn “sợi vắn sợi dài” mà là sợi có sợi không. Có những người một năm gặp nhau mấy chục lần, nhưng cũng có người......xem thêm