Là Trăng

Nguyệt Là Trăng .

Nguyệt về Trăng bỏ đi đâu,

Mà nay Trăng sáng , Nguyệt sầu vì ai .

Nguyệt từ quá khứ vị lại ,

Cổ xưa trắng sáng , đến hoài ngàn sau.

Gội Rửa .

Cái tôi nghiêng ngã giữa đời ,

Sắc , không , không , sắc , bao lời thị phi.

Mai về gội rửa sân , si,

Duỗi chân nằm thẳng ngủ khì với trăng .

Xuân Triều