Nguyệt Hạ

Nguyệt hạ

Một nắm sao đêm rớt giữa dòng

Trăng khuya soi bóng hẹn thề sông

Tràng Canh* khóc tang bồng hồ thỉ

Rượu còn đây không bạn như không

Sóng nhấp nhô trăng đầy trăng khuyết

Con tạo hề khi mạt khi thông

Cử bôi độc chước yêu minh nguyệt**

La đà say bóng cõi mênh mông

*Thi hiệu của Lý Bạch

** Ý trong bài “Nguyệt hạ độc chước”

NTL 5/2012