Hương xưa

Hương xưa

Anh lại về em nhắn gì không

Hạ vẫn chói chang phượng vẫn hồng

Quê vẫn buồn tênh chiều oi ả

Lục bình uể oải, đợi nước rong

Cảnh cũ năm nào em nhớ không

Đò dọc đò ngang nước với sông

Sáng chiều cặp sách cười chen chúc

Thèm chút hương xưa thoảng khói đồng

Trời sắp chuyển mùa em biết không

Đường chiều mây xám nhớ mênh mông

Áo phai mấy bận đời mưa nắng

Thuyền vắng sông buồn, trông vẫn trông

NTL - 05 - 2013