Nổi Hứng

''Nỗi hứng'' khi thấy TT tập dô ga...

Phen này ''lão'' cũng học ..dô ga

để dưỡng gân cốt cái tuổi già

Bọn mình giờ đã qua hàng "sáu"

Quan tha, ma bắt, chẳng còn xa!

Khi nào mở lớp nhớ rũ nha

đành học hàm thụ vì quá xa

Gởi sang cho lão vài bài học

để lão dô ga, với vợ nhà!

Ngày đứng đêm nằm tập dô ga

Xấp ngữa, nược xuôi, khổ thân già

Tuổi già lẩm cẩm bài không thuộc

Chi bằng rũ vợ quét lá đa!