Nhớ một chiều xuân

Chiều xuân bóng ngã bờ kênh vắng,

Tóc xõa bờ vai bước vội vàng.

Lòng ai trắc ẩn tình xuân thắm,

Rộn rã tình ta nắng chứa chan.

Ai đi, ai ở, lòng tan nát,

Vườn chuối, bông dừa gợi ước mong.

Tình ta chớm nở, mùa xuân cũ,

Xa rồi ngày ấy mình nhớ không?

Cảm tác NHU TRẦN ( thân mẫu Hồng Phượng )

sau khi nghe bản nhạc NHỚ MỘT CHIỀU XUÂN-

Philadelphia, USA- Một chiều xuân nắng ấm 2012.