Tin Tức - Nhắn Tin‎ > ‎Tin Vui‎ > ‎

Thôi nôi Trần Minh Hoàng lần thứ 60

Chúc mừng Minh Hoàng và cả nhóm chúng ta bắt đầu bước vào hàng Sáu
Mong rằng ngày tháng rong chơi vẫn còn tiếp nối