Chúc mừng Bạch Nga và Sơn có rể quý và thương chúc hai cháu Khánh & Tố  thật nhiều hạnh phúc
                                                                     Sinh A