Võ Thị Diễm Mai Thưong tiếc bạn Võ Thị Diễm Mai đã vĩnh viễn ra đi ngày 21-10-2016 tại Sài Gòn
Xin Thành Kính Phân Ưu cùng tang quyến, nguyện xin hương linh Diễm Mai được an nghỉ nơi cõi Vĩnh Hằng.

  Lớp Sinh A.