Thân mẫu bạn Lê Đình Phúc
 

Được tin Thân mẫu của bạn Lê Đình Phúc đã từ trần  năm 2018 tại Sài Gòn.

Xin Thành Kính Phân Ưu cùng  bạn Lê Đình Phúc và tang quyến, nguyện xin hương linh Bác được an nghỉ nơi cõi Vĩnh Hằng.

  Lớp Sinh A