Người Hoa, cùng tổ với Huỳnh Mỹ Hạnh Thục. Bạn biết tin xin vui lòng liên lạc với web Sinh@.


" Nếu có ai biết được tin tức của Hứa Xuân Dương ( nhóm SINH)  Xin liên lạc với Trương Dịch Tường với Email : truongdichtuong@hotmail.com "


Chân thành cám ơn.