Hình ảnh được gửi bởi Kim ĐịnhHàng đứng : _?_Kim Định_?_?_?_?_?_?_?_?_?_Hạnh Thục_?_Hứa Xuân Dương_?_Vinh Quý
Hàng ngồi : Ng Thị Tám - Mỹ Lê - Việt Mỹ - Ng Thị Nguyên - ? -? - Ng Thị Huệ - Ng Thị Nhỏ
Phó Thị Phương Thu - Đàm Thị Ánh TuyếtNgọc Nga  _? _ Kim Định _ Nguyễn Thị Huệ (Australia ) _ Nguyễn Thị Nhỏ _ Ánh Trung


Hàng đối diện : _ ? _ Hứa Xuân Dương -  Ng Thị Nhỏ - Trần Tấn Dũng - ? - ?
Kim Định học và thực tập Sinh Lý Sinh Hoá A, chi khoa Thủ Đức


Thơ ngây


Khói sương