Hình ảnh được gửi bởi Diễm Mai và Minh Hoàng
Trang Nũi, Doãn Thị Kim Dung, Võ thị Diễm Mai, Lê Minh Ngọc Hương, Trần Phụng Sanh, Trúc Điệp