Từ trái qua : anh Phước, anh Nghi, thầy Tòng ( Bộ môn Động Vật )...
                                                                                   Hàng đứng : Tân - Thông - Chí
Hai khách mời anh Phước , anh Duyên ( già nhưng vẫn hát sung nhe... )