Combined party cùng Trần Tấn Dũng và các bạn sinh A cùng các bạn khoa Lý-Hoá..Khoa Học SG


Trần Tấn Dũng ở Oregon mới về và tình cờ họp nhóm