Vài hình ảnh ngày 28 - 12 - 2011 với Lê hữu Thời
 Vợ chồng Lê Hữu ThờiLê văn Quới - Kim Hoàng - Thanh Thủy
Photo by Hong Phuong

              Photo by Quốc Tuấn


 Hữu Thời,  Hồng Phượng,  Trung Hậu,  Thanh Liêm  ở một góc cafe


 Dũng   -   Thời   -   Liêm   -   Nhiệm   -   Tuấn   -   Việt ( Philippine )