Đến thăm nhà Việt Mỹ ( Lái Thiêu ), khu vườn còn giữ nguyên dấu tích xưa với những
chung quanh " vật đổi sao dời "...và bánh bèo bì Mỹ Liêntham quan thăm dò địa điểm cho lần họp mặt Lớp ( 07/2012 )