CÁM ƠN : Các bạn đã ủng hộ khi kết toán hóa đơn : Bính-Xuyến, Mỹ Lan- Khương, HồngPhượng- Châu, Thạch - Như, Sáu Môn, Phất-Mai, Tiến-Lâm...