Họp mặt lớp Sinh A và các thân hữu tại nhà hàng của Thanh Tâm ngày thứ bảy 30 - 10 - 2004, Sài Gòn