Hình Ảnh - Sinh Hoạt


 Để có được những hình ảnh sinh hoạt từ khi ra trường đến nay, mong các bạn gửi hình ảnh về  

                                                      sinha.daihockhsg@gmail.com

Qua đây có thể giúp chúng mình nhận ra bạn cũ ngày nào, có khi nhớ tên quên mặt, hoặc ngược lại nhớ mặt mà quên tên.