Còn Bên Nhau‎ > ‎Thơ‎ > ‎Quốc Văn‎ > ‎

Nổi Hứng

 


''Nỗi hứng'' khi thấy TT tập dô ga...

Phen này ''lão'' cũng học ..dô ga
để dưỡng gân cốt cái tuổi già
Bọn mình giờ đã qua hàng "sáu"
Quan tha, ma bắt, chẳng còn xa!
Khi nào mở lớp nhớ rũ nha
đành học hàm thụ vì quá xa
Gởi sang cho lão vài bài học
để lão dô ga, với vợ nhà!
Ngày đứng đêm nằm tập dô ga
Xấp ngữa, nược xuôi, khổ thân già
Tuổi già lẩm cẩm bài không thuộc
Chi bằng rũ vợ quét lá đa!