Còn Bên Nhau


  Đã gần và hơn 35 năm qua rồi, chúng ta sẽ góp nhặt tất cả những hình ảnh, cảm tác xưa

  và nay, qua đây như là nơi thư giãn và chia sẻ ...